Ženy SPOLU | SPOLU — občianska demokracia

Ženy SPOLU

Týmto manifestom sa my, zakladajúce členky a členovia iniciatívy Ženy SPOLU, prihovárame všetkým ženám a mužom na Slovensku. Chceme, aby rovnosť medzi mužmi a ženami nebola len teóriou, ale aby našla svoje uskutočnenie aj v každodennom živote, v právach a možnostiach žien aj mužov na Slovensku. 

Pridajte sa do skupiny Ženy SPOLU na Facebooku.

Podporte manifest iniciatívy Ženy SPOLU.

Manifest iniciatívy Ženy SPOLU o rovnosti medzi ženami a mužmi

Preambula

Veríme, že tento cieľ môže spoločnosť spájať. Krajiny, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v rovnoprávnosti žien a mužov patria medzi najbohatšie a ich obyvatelia medzi najšťastnejších. Firmy, ktoré zamestnávajú ženy na všetkých úrovniach riadenia, dosahujú lepšie výsledky. A v rodinách, v ktorých obaja rodičia zdieľajú povinnosti na výchove a starostlivosti o domácnosť bývajú deti zdravšie, šťastnejšie a úspešnejšie, a rodí sa ich tam viac.

Na Slovensku žije takmer 2,8 milióna žien a dievčat. Tvoria polovicu našej populácie, no ich postavenie v spoločnosti tomu nezodpovedá. Hoci vysokoškolské vzdelanie získava viac žien ako mužov, nie sú rovnako zastúpené v riadiacich pozíciách – ani v súkromnom sektore, ani v politike. Symbolom predsudkov voči ženám je pretrvávajúci rozdiel v platoch za rovnakú prácu, ktorý dosahuje 9 percent. Kvôli starostlivosti o rodinu ženy často strácajú ekonomickú samostatnosť. Stávajú sa tak zraniteľnejšími voči chudobe, a to najmä v starobe. Žiaľ, aj dnes ženám hrozí násilie skôr doma od blízkeho človeka, než na ulici od cudzinca.

Zvolenie prvej ženskej prezidentky dokazuje, že Slovensko sa mení a ženy nadobúdajú v spoločnosti čoraz sebavedomejšie postavenie. Aby však nastala skutočná zmena, a aby sme čo najskôr vyrovnali nerovnosti, ktoré pretrvávajú, potrebuje tento proces systémovú podporu.

Sme presvedčení, že je možné dosiahnuť stav v spoločnosti, kde sú šance na bezpečný, dôstojný a slobodný život rovnaké bez ohľadu na pohlavie. Práva žien sú pre nás otázkami ľudských práv a možnosti skutočne realizovať svoju slobodu. Veríme, že bezpečnosť a ochrana pred násilím je verejným záujmom. Je to tiež príležitosť zapojiť a využiť talent a potenciál, vďaka ktorému bude Slovensko ako celok lepšie a bohatšie.

Týmto manifestom dávame ako strana prísľub, že budeme pracovať dovnútra aj navonok pre skutočné zrovnoprávnenie oboch pohlaví. Budeme aktívne navrhovať a podporovať opatrenia, smerujúce k tomuto cieľu v parlamente aj mimo neho. Ako strana chceme sami prispieť k zvýšeniu aktívnej účasti žien vo verejnom živote, pretože veríme, že ich hlas je potrebné počuť.

Chceme, aby mladí ľudia vyrastali v prostredí, kde majú dievčatá aj chlapci dostatok vzorov a muži a ženy rovnaké šance a príležitosti. Preto zakladáme iniciatívu Ženy SPOLU, ktorej cieľom bude  podporovať ženy pri vstupe do politiky, rozvíjať a pestovať ich talent a vytvárať podmienky na ich aktívnu účasť vo verejnom živote.

Zároveň Manifest ponúkame širokej verejnosti ako podnet do diskusie. S prvou ženskou prezidentkou na čele je Slovensko pripravené hľadať riešenia, ako garantovať rovnosť, práva a slobodu pre všetky ženy. Prihlásenie sa k Manifestu budeme považovať za podporu programovým tézam a bude naším mandátom v politických rokovaniach o ich presadení. Veríme, že aj takto prispejeme k zvýšeniu povedomia verejnosti o právach žien na Slovensku.

Náš záväzok

1. Budeme pôsobiť na praktické znižovanie platových nerovností medzi ženami a mužmi

Na Slovensku je rozdiel medzi platmi mužov a žien za tú istú prácu 9 %. To je tretie najhoršie umiestnenie v rámci krajín Európskej únie. Nižšie platy sú nielen nespravodlivé, ale tiež znižujú úspory a výšku dôchodkov žien, čo prispieva k tomu, že sú v starobe viac ohrozené chudobou.

Budeme presadzovať, aby súkromné spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami, ale aj verejné inštitúcie, orgány verejnej moci, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne podniky povinne zverejňovali platové rozdiely medzi mužmi a ženami na rovnakej pozícii, či v rovnakom pracovnom zaradení. Týmto dosiahneme väčšiu transparentnosť, zlepšíme vyjednávaciu pozíciu žien a v konečnom dôsledku prispejeme aj k reálnemu zvýšeniu miezd žien.

2. Budeme pracovať na znižovaní ženskej chudoby 

Problém pracujúcej chudoby sa týka viac žien ako mužov. Najčastejšie ide o skupiny žien s osobitnými potrebami – napr. zdravotné znevýhodnenie, staršie ženy, matky samoživiteľky, či rómske ženy. Stále častejšie sa vyskytujúci jav feminizácie chudoby súvisí aj s tým, že neplatená starostlivosť o deti a rodinu sa zvyčajne týka práve žien. Tie v dôsledku tejto deľby úloh majú nižšie príjmy alebo dlhšie obdobia v živote, počas ktorých nepracujú, čo sa prejavuje vo výške ich úspor a dôchodkov.

Preto budeme presadzovať, aby dôchodkové práva manželov a partnerov s deťmi boli zdieľané. Toto opatrenie sa týka sa situácie, keď sa manželia rozvedú alebo partneri rozídu. Takéto ženy často padajú na hranicu chudoby. Podstatou opatrenia je, aby partneri po celú dobu, čo sa spolu starajú o svoje deti, odvádzali do dôchodkového poistenia spoločnú sumu rozdelenú na dve polovice, z ktorých každú polovicu odvedie jeden z nich.

Zároveň budeme presadzovať predĺženie materskej dovolenky pre osamelých rodičov na dobu 52 týždňov. Chceme, aby rodič, ktorý nemá partnera, s ktorým by mohol zdieľať náklady a starostlivosť o dieťa, mal zabezpečenú primeranú náhradu príjmu aspoň v priebehu prvého roku veku dieťaťa.

3. Budeme podporovať rovnocenné rodičovské práva pri starostlivosti o deti 

Zapojenie oboch partnerov do starostlivosti o deti má veľký prínos nielen pre funkčnosť rodinných vzťahov, ale aj pre rozvoj dieťaťa a kvalitu života celej rodiny. Skúsenosti z iných krajín dokazujú, že rodičia, ktorí sa delia o starostlivosť, majú druhé dieťa spravidla rýchlejšie. Práve väčšie zapojenie mužov do starostlivosti o deti a domácnosť prispieva k postupnému odstraňovaniu spoločenských stereotypov. Tie sa prejavujú napríklad na trhu práce, kde je žena často vnímaná ako tá, ktorá sa bude starať o domácnosť a muž sa ocitá pod tlakom byť hlavným živiteľom rodiny. Takéto rozdelenie úloh môže niektorým rodinám vyhovovať, no chceme, aby bolo výsledkom voľby a prianí konkrétnych domácností. Preto sa zasadíme za:

a) plne preplácané otcovské voľno počas prvých dvoch týždňov od narodenia dieťaťa

b) „striedací“ bonus k rodičovskému príspevku na obdobie troch mesiacov – ide o bonusový rodičovský príspevok, ktorý získajú tie rodiny, ktoré sa pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku aspoň na tri mesiace vystriedajú

c) zľavu na poistnom pre zamestnávateľov, ktorí poskytujú flexibilné formy práce – napríklad skrátené pracovné úväzky, pružný pracovný čas, či práca z domu alebo zdieľané pracovné miesto

d) flexibilné poberanie rodičovského príspevku – rodičia by mali právo skrátiť alebo si predĺžiť  rodičovskú dovolenku a vyčerpať si celkovú sumu príspevku vo vyšších alebo nižších dávkach

e) uprednostnenie osamelých rodičov pri prijímaní ich detí do materských škôl

4. Budeme účinne a systémovo bojovať proti násiliu páchanému na ženách a ich deťoch 

Štatistiky Európskej agentúry pre základné ľudské práva z roku 2012 hovoria o tom, že sexuálne a iné fyzické násilie zažíva na Slovensku 23 % žien, čo je takmer každá štvrtá žena. Tristo potratov ročne je spôsobených vplyvom fyzického násilia páchaného na ženách. Šokujúce prípady, kedy sa ženy obrátili na políciu so žiadosťou o pomoc v prípadoch násilia v partnerskom vzťahu a žiaden štátny orgán nekonal, alebo nekonal dostatočne, sa nesmú opakovať.

Všetky tieto fakty svedčia o tom, že na Slovensku stále chýbajú nielen informácie o problematike násilia, ale aj systematické riešenia, akými sú napríklad vzdelávanie všetkých, ktorí vstupujú do systému pomoci ženám (polícia, súdy, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci), ale aj osveta verejnosti. Je potrebné si uvedomiť, že základom násilia páchaného na ženách je rodová nerovnosť. Je potrebné odstraňovať škodlivé stereotypy a čo najskôr implementovať tzv. Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu), ktorý Slovensko podpísalo ako jedna z prvých krajín Rady Európy a doposiaľ ho neratifikovala. Tento dohovor predstavuje praktický nástroj – medzinárodnú komplexnú stratégiu, ktorá pokrýva všetky oblasti súvisiace s násilím páchaným na ženách (vzdelávanie, primárna prevencia, úloha médií, oblasť služieb, legislatívne opatrenia). Slovensko jeho ratifikáciou príjme už vytvorené mechanizmy na monitorovanie implementácie riešení a bude reportovať medzinárodnej organizácii o tom, aký pokrok v tejto oblasti dosahuje.

Účinne bojovať s násilím na ženách a deťoch však neznamená len ratifikovať Istanbulský dohovor. Ako krajina musíme reálne ukázať, že táto téma sa týka nás všetkých a dávame prioritu jej riešeniu. Preto je nevyhnutné zamerať sa na praktické kroky, a napríklad podporiť udržateľné financovanie krízových a prevenčných centier zo štátneho rozpočtu vo všetkých častiach Slovenska. Diskutovať o tejto téme na základe faktov a nie mýtov.

5. Budeme chrániť práva žien pred, počas a po pôrode 

Pôrod by mal patriť medzi najkrajšie momenty v živote ženy. Pre mnohé sa však stáva traumatickou skúsenosťou, ktorá vedie k problémom s dojčením, odmietaniu ďalšieho dieťaťa, alebo, ak si to môžu dovoliť, snahe rodiť mimo Slovensko. Existuje pritom mnoho nenáročných opatrení, ktoré môžu prispieť k dôstojnejšiemu a ľudskejšiemu prístupu k tehotným a rodiacim ženám aj čerstvým matkám, ktoré zohľadňujú ich potreby aj hodnotovú orientáciu.

Ženy na Slovensku napríklad stále nemôžu rodiť len s pôrodnou asistentkou bez prítomnosti lekára – v Česku je pritom táto možnosť už od roku 2014. Takisto nemajú možnosť tzv. ambulantného pôrodu, to znamená, v prípade bezproblémového pôrodu môže žena odísť z nemocnice skôr než po štyroch dňoch. Chýba nám systém nadväznej starostlivosti – žena by mala mať možnosť, aby sa o ňu starala ňou vybraná pôrodná asistentka ideálne už v tehotenstve, previedla ju pôrodom a následne aj v popôrodnom období, jej pomáhala  napríklad s dojčením. Budeme podporovať zavedenie, dôslednú aplikáciu a kontrolu medzinárodne platných štandardov kvality zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch („mother-friendly hospital“ štandardy) a tiež v popôrodnom období („baby-friendly hospital“ štandardy). Na Slovensku tiež chýbajú transparentné dáta z oblasti tehotenskej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti, ktoré by umožnili sledovať vývoj kvality a tiež podporili informovanú voľbu zdravotníckeho zariadenia  budúcej matky. Preto budeme podporovať rozšírenie zberu dát z oblasti pôrodníctva a ich zverejňovanie podľa regiónov aj zdravotníckych zariadení.

6. Budeme chrániť slobodnú a zodpovednú voľbu žien vich reprodukčných právach

Žiadna žena si vo svojom živote neželá riešiť otázku umelého prerušenia tehotenstva. Avšak sa stáva, že sa ženy ocitajú v situácii, v ktorej to vnímajú ako pre ne najvhodnejšiu voľbu. Budeme sa zasadzovať za ochranu práva tejto voľby. Našu snahu však chceme upriamiť aj k tomu, aby sme týmto situáciám predchádzali, a to jednak podporou plánovaného rodičovstva, sociálnymi opatreniami, ktoré budú prispievať k znižovaniu nákladov na starostlivosť o deti a podporou alternatívnych riešení ako sú adopcie.

Zasadíme sa o to, aby bola antikoncepcia plne hradená zo zdravotného poistenia, a teda pre ženy bezplatná. Svetová zdravotnícka organizácia zahrnula antikoncepčné prostriedky do zoznamu základných liečiv, ktoré by mal štát finančne sprístupniť pre všetky osoby. Plánované rodičovstvo by nemalo byť možnosťou len pre tých, ktorí si to môžu finančne dovoliť, ale možnosti ochrany by mali byť dostupné pre všetky ženy, bez ohľadu na ich príjem. Aj to chápeme ako ochranu slobodnej voľby žien.

7. Budeme sa zasadzovať o zlepšenie kvality a bezpečnosti každodenného života žien 

Muži a ženy sa v priestore mesta či obce pohybujú rozdielne. Zo štatistík európskych krajín vyplýva, že v každodennom živote sa ženy každého veku pohybujú pešo a verejnou dopravou viac než muži, ktorí využívajú skôr individuálnu dopravu. Na Slovensku sa o rodinu, domácnosť, či príbuzných starajú prevažne ženy a táto starostlivosť zväčša vyžaduje mnoho presunov – škôlka, škola, práca, úrady, nákupy, návšteva krúžkov, návšteva príbuzných a pod. Starostlivosť o rodinu nie je platená a čas, ktorý zaberá, sa často prejavuje v nižšej mzde. Kombinácia týchto faktorov necháva ženy v nevyváženej pozícii, v ktorej majú menej peňazí a možností na plynulý, bezpečný a efektívny pohyb v mestách či obciach, aby zabezpečili svoje potreby a potreby svojich rodín.

Pretože mnohé ženy sú v dennom živote odkázané na pohyb pešou chôdzou a verejnou dopravou, vnímame existenciu efektívnej, bezpečnej a dostupnej verejnej dopravy, pešej a cyklistickej mobility ako zásadnú požiadavku zlepšenia kvality ich života. Budeme preto podporovať programy bezpečného a komfortného pešieho pohybu po mestách, rozvoj kvalitnej, bezpečnej a dostupnej verejnej dopravy ako v mestách, tak i v regiónoch. To zahŕňa aj dôraz na bezpečnosť verejných priestorov, napríklad podporou osvetlenia a kamerového monitorovania ulíc, podchodov či parkov.

8. Podporíme vzdelávanie dievčat a chlapcov k vzájomnému rešpektu a rovnosti 

Odbúravanie škodlivých stereotypných rolí mužov a žien je jedným z kľúčových faktorov pre dosiahnutie rovnosti. Neplatí, že chlapci sa hodia do IT a dievčatá za sestričky. Dievčatá aj chlapci by mali byť od útleho veku vzdelávaní k tomu, že o ich budúcnosti rozhodujú ich talenty, túžby a práce, nie ich pohlavie.
Rovnako nechceme, aby sa deti cítili v škole zle, ak sa u nich doma stará o domácnosť otec a mama chodí do práce. Deľba úloh v rodine je súkromnou záležitosťou, ktorú by si mali partneri slobodne nastaviť. Chceme podporovať túto slobodu opatreniami, ktoré navrhujeme a premietnuť ju aj do výchovy a vzdelávania detí a mladých ľudí.

9. Budeme podporovať vyššie zastúpenie žien vo verejnom živote, vrcholových pozíciách a politických funkciách 

V Európskej únii patríme medzi krajiny s najnižším podielom žien vo vrcholovej politike. Polovicu obyvateľov tvoria ženy, vysoké školy končia vo vyššom počte ako muži. Napriek tomu trinástich ministerských postov máme aktuálne len päť ministeriek, a zo 150 poslancov len 31 poslankýň. Ženy a muži pritom prinášajú do politiky rôzne skúsenosti a pohľady, čo obohacuje debatu a zvyšuje kvalitu riešení. Ak chceme tvoriť pravidlá a politiky pre všetkých ľudí na Slovensku, mali by sme do ich tvorby zahrnúť rôznorodých ľudí, vrátane žien. Podobné je to so ženami vo vrcholových pozíciách, kde stále významne zaostávajú za mužmi. A to napriek tomu, že ich prítomnosť vo vysokom manažmente prospieva výkonnosti firiem.

Budeme preto podporovať vyššiu a aktívnejšiu účasť žien vo verejnom živote – či v úlohe politických predstaviteliek, alebo expertiek. Na Slovensku je dostatok kvalitných a talentovaných žien, ktorým chceme dať priestor a ktoré môžu byť vzorom a inšpiráciou pre ďalšie ženy a dievčatá. Uvedomujeme si, že politická participácia žien sa prirodzenou cestou zvyšuje len veľmi pomaly a vnímame v tom dôležitú úlohu politických strán.

Budeme sa zasadzovať o to, aby sa dodržiavali antidiskriminačné pravidlá v súkromnom aj verejnom sektore. Opatreniami na podporu rodičovského života a slobodnej deľby úloh v rodine sa budeme snažiť vytvárať podmienky pre ženy, ktoré sa chcú aktívne venovať svojej kariére. Vo verejnom sektore budeme presadzovať transparentné výberové konania a pravidlá kariérneho postupu, ktoré predchádzajú znevýhodňovaniu žien.

Náš záväzok pre Ženy SPOLU

V rámci vnútrostraníckych cieľov sa zaväzujeme: 

10. Vytvoríme iniciatívu strany SPOLU – občianska demokracia s názvom Ženy SPOLU. Jej úlohou bude aktívne napĺňať tento Manifest a reprezentovať hodnoty rovnosti mužov a žien v každodennom živote. Ako Iniciatíva Ženy SPOLU sa zaväzujeme:

  1. Zaručiť svojim pôsobením, aby bola rovnosť medzi mužmi a ženami považovaná za dôležitú pre SPOLU a aktívne komunikovaná dovnútra i navonok pôsobenia strany. Ženy SPOLU budú participovať na kľúčových procesoch v strane, ktoré sa dotýkajú rovnosti mužov a žien, a budú mať na túto činnosť vyčlenené dostatočné finančné zdroje.
  2. Naším prvým cieľom je dosiahnuť minimálne 30% účasť žien na všetkých úrovniach strany a pri kandidatúre vo voľbách. Budeme aktívne sledovať reprezentáciu žien na všetkých úrovniach fungovania SPOLU.
  3. Pristúpime k revízii formálnych a neformálnych pravidiel fungovania SPOLU, aby sme dosiahli transparentné pravidlá rozhodovania pri tvorbe politík, kariérnom postupe členiek a nábore nových talentov.
  4. Budeme kriticky pristupovať ku kultúre vo vnútri strany, aby sme odstraňovali škodlivé stereotypy a prípadnú diskrimináciu. Budeme pomáhať ženám aj ostatným členom, aby mohli kombinovať prácu so starostlivosťou o rodinu.
  5. Rodovú rovnosť budeme presadzovať nielen vo vnútri strany, ale aj navonok v jej komunikácii a kampani.
  6. Budeme aktívne oslovovať ženy, aby sa zapojili do politiky a stali sa členkami alebo registrovanými sympatizantkami SPOLU.
  7. Budeme aktívne povzbudzovať členky v rozvoji, napomáhať ich kariérnemu rastu a kandidatúre v SPOLU, napríklad formou budovania ich schopností, mentoringom, workshopmi a seminármi.
  8. Ženská organizácia bude plniť úlohu prostredníka medzi občianskou spoločnosťou, neziskovými organizáciami, vládou, inými ženskými organizáciami, predstaviteľmi SPOLU a predstaviteľmi iných strán. Budeme lobovať za vyššiu politickú reprezentáciu žien na všetkých úrovniach politiky, napríklad návrhom reformy fungovania NR SR alebo návrhmi reformy financovania politických strán. Zaväzujeme sa budovať dobré vzťahy s ženskými vládnymi aj mimovládnymi organizáciami na domácej aj medzinárodnej úrovni.

Podporte manifest iniciatívy Ženy SPOLU.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.