Zásady spracúvania osobných údajov | SPOLU — občianska demokracia

Zásady spracúvania osobných údajov

Platné od 25.1.2019, verzia 02 

v súlade s článkom 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ďalej len nariadenie GDPR“)

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom občianske združenie SPOLU – občianska demokracia, IČO: 51313901, so sídlom Koperníkova 47, 82104 Bratislava, číslo registrácie strany: SVS-OVR1-2018/004572 (ďalej len „prevádzkovateľ“). A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť spracúvania osobných údajov. 

Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky nariadenia GDPR. Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom ochranaudajov@stranaspolu.sk.

Ochrana osobných údajov

Politická strana SPOLU – občianska demokracia sa hlási k hodnotám Novembra 1989 a má ambíciu reprezentovať rastúcu časť občanov Slovenskej republiky, ktorá sa necíti byť reprezentovaná nikým. Medzi svoje hlavné programové priority SPOLU zaraďuje Silnú a modernú ekonomiku, Spravodlivý štát, Zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie, Proeurópsku orientáciu a Enviromentálnu ochranu.  

Prevádzkujeme webovú stránku www.stranaspolu.sk prostredníctvom ktorej informujeme o našej činnosti a získavame nových členov a sympatizantov.

Vedieme evidenciu členov strany SPOLU a jej sympatizantov, pričom v tejto súvislosti spracúvame aj citlivé osobné údaje týkajúce sa politického presvedčenia.

Taktiež spracúvame osobné údaje za účelom zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ alebo telefonickú komunikáciu, prípadne sms komunikáciu s informáciami týkajúcimi činnosti strany SPOLU. 

Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami  uvedenými v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov. Prikladáme maximálnu pozornosť na dodržanie transparentnosti a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov.

Úvodné vysvetlenie

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

Pre zaistenia vedenia databázy členov a sympatizantov a komunikácie o činnosti strany SPOLU v súlade s ustanovením článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia GDPR, spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, RČ, trvalý pobyt, národnosť, štátna príslušnosť, email, telefónne číslo. 

Pre zaistenia zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ v nasledovnom rozsahu

  • meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. 
  • Údaje týkajúce sa prejavov sympatií, komentárov, či iných interakcií s obsahom na našich profiloch zriadených na sociálnych sieťach (tzv. fanpages) alebo na našich webstránkach
  • Agregované a štatistické údaje získaných spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými disponuje prevádzkovateľ sociálnej siete
  • Údaje týkajúce sa vášho profilu v aplikácii Messenger (napr. telefónne číslo, fotografia, resp. avatar, meno, priezvisko alebo nickname);

Osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné. 

Osobné údaje sa spracúvajú aj na právnom základe oprávnený záujem strany Spolu, ktorý spočíva vo vykonávaní politickej činnosti v prospech potenciálnych voličov a kandidátov vo voľbách. 

A. Ako sa získavajú osobné údaje?

1.    Informácie priamo od dotknutých osôb

Registrácia 

Členovia a sympatizanti vypĺňajú registračný formulár, kde uvedú meno, priezvisko, užívateľské meno, emailovú adresu, bydlisko, telefónne číslo a heslo.

Darovací formulár

Dotknuté osoby, ktoré podporia politickú stranu SPOLU finančným darom, vyplnia aj formulár, kde uvedú meno, priezvisko, užívateľské meno, emailovú adresu, bydlisko, telefónne číslo.

Prihlásenie prostredníctvom emailu

Dotknuté osoby, aby mohli dostávať newsletter a iné elektronické informácie udelia súhlas so spracovaním osobných údajov, kde uvedú meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo.

Petičné hárky

Osobné údaje získavame aj z petičných hárkov použitých na založenie strany SPOLU v rozsahu meno, priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa.

Sociálne siete

Ak komentujete, „lajkujete“ alebo máte iné interakcie s našim obsahom na našich webových stránkach alebo profiloch zriadených na sociálnych sieťach, a to aj vrátane osobných profilov našich volebných lídrov. 

2.    Cookies

Využívame cookies a podobné technológie na sledovanie užívateľského správanie. Používanie týchto technológii sa riadi osobitnými Pravidlami na používanie cookies. Užívatelia spravujú použitie týchto technológii jednak užívateľským nastavením prehliadačov a tiež udelením súhlasom, ktorý môžu odvolať. 

B. Ako sa spracúvajú osobné údaje?

Používame údaje na overenie totožnosti pri prihlásení sa k užívateľskému profilu, a to po dobu Vašej registrácie a využívania našich služieb.

1.    Informovanie o činnosti strany SPOLU

Pre realizáciu a podporu činnosti strany SPOLU využívame osobné údaje členov a sympatizantov na ich pravidelné informovanie. 

2.    Marketing  – zasielanie newslettra a noviniek 

Využívame získané osobné údaje od užívateľov na zasielanie noviniek o činnosti strany SPOLU.

3.    Príjemcovia osobných údajov

Poskytujeme získané osobné údaje užívateľov kandidátom do volieb prezidenta SR, do Európskeho parlamentu, do územnej samosprávy a Národnej rady SR. 

4. Oslovenie na sociálnych sieťach

Pri marketingových aktivitách spracúvane len bežné kategórie osobných údajov špecifikované vyššie. Žiadne osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by explicitne odhaľovali Vaše politické názory (tzv. „citlivé osobné údaje), rodné čísla ani údaje o uznaní viny za spáchanie trestných činov na tieto účely nespracúvame. Údaje o potenciálnych sympatiách, prejavenom záujme a interakciách s digitálnym obsahom o PS-SPOLU nepovažujeme za Vaše politické názory, či politické presvedčenie nakoľko veríme, že nás v online priestore sledujú aj naši ne-sympatizanti a politickí súperi.

Osobné profily našich politických lídrov prípadne našich kandidátov považujeme za súčasť spracúvania, ktoré vykonáva PS-Spolu, a to aj s poukazom na interné predpisy, dohody a čl. 29 GDPR. Pokiaľ ide o Vaše priame marketingové oslovenie cez Messenger toto je možné na základe integrácie údajov od Facebooku, ktorý je zároveň aj poskytovateľom tejto aplikácie (viď bližšie https://www.messenger.com/privacy). V prípade, ak Vás oslovíme cez Messenger môže byť zdrojom vašich osobných údajov Facebook alebo priamo vy, ak sme už spolu komunikovali. 

C. Aké práva máte?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:

1.    Právo na prístup k údajom  

Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
 
2.    Právo na opravu údajov  

Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3.    Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby strana SPOLU ukončila spracúvanie a vymazala všetky jej osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali. 

4.    Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu strane SPOLU overiť správnosť osobných údajov. 

5.    Právo na prenos

Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb. 

6.    Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov:
a)    spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b)    spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,.

Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

7.    Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Práva môžete uplatniť aj prostredníctvom nami poverenej osoby: ochranaudajov@stranaspolu.sk.

8.    Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

D. Doplňujúce informácie

1.    Neplnenie zákonnej povinnosti

Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona.

2.    Oprávnený záujem

Strany SPOLU spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri zabezpečovaní svojej činnosti, komunikácii s jej členmi a sympatizantmi, vrátane podporovateľov petície za založenie strany, zlepšovaní svojej činnosti (kontrola kvality, reportovanie a podpora členov) a zabezpečení bezpečnosti osobných údajov. Oprávnený záujme spočíva ďalej aj
–    v ochrane členov a sympatizantov pred nekalými praktikami,
–    v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR,
–    v umožnení členom a sympatizantom vzájomne sa spojiť a vyjadriť názory na spoločenské problémy,
–    v zabezpečení kontroly priebehu volieb.

E. Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

F. Dochádza k profilovaniu?

Áno, pri využívaní niektorých služieb od poskytovateľov služieb sociálnych sietí, či automatizovaného rozosielania emailov môže dochádzať k segmentácii dotknutých osôb do rozličných kategórií s cieľom prispôsobenia alebo adresného zobrazovania nášho reklamného, resp. propagačného obsahu podľa definovaných kritérií, pričom sa nepredpokladajú žiadne negatívne následky na dotknutú osobu. Následkom tohto spracúvaniu bude zobrazovanie adresnejšieho marketingového obsahu alebo vhodnejšieho marketingového oslovenia prispôsobeného viac profilu dotknutej osoby, ktoré môže zohľadňovať jej správanie a interakcie s našim obsahom a prejaveným záujmom a osobnými preferenciami. 

G. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Pre viac informácií Vás odkazujeme na osobitné informácie týkajúce sa cookies, ktoré sú zverejnené na našich webstránkach.

F. Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily.

Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto platforiem (ako je napr. Facebook, Google, Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme spravidla žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň, ak nie sme do tohto spracúvania priamo zapojení ako spoloční prevádzkovatelia alebo prevádzkovateľ využívajúci služby sprostredkovateľa.

Zodpovedáme iba za naše vlastné marketingové aktivity a naše vlastné kampane na týchto platformách, ktoré vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia. V tejto súvislosti môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah.

K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky:  https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu:  http://www.aboutads.info/choices a  http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.