REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU

Spravodlivý štát dosiahneme len jeho hĺbkovou rekonštrukciou.

 

Čiastkové zmeny nevyriešia problémy, ktorým Slovensko momentálne čelí. Preto sme pripravili program hĺbkových riešení s názvom Rekonštrukcia štátu. Chceme pre ňu vybudovať verejnú podporu a získať tak silu ju uskutočniť.

 

 

Úvod

Vražda dvoch mladých ľudí nás prinútila čeliť tomu, ako blízko má Slovensko k mafiánskemu štátu. Ľudia však nevidia nikoho, kto by bol schopný tieto problémy naozaj riešiť. Na politiku preto zanevreli alebo sa čoraz viac obracajú na extrémistov a krikľúňov, ktorí vyjadrujú aspoň ich hnev a odpor k systému. V SPOLU-občianska demokracia sme presvedčení, že je nevyhnutné presadiť program hĺbkovej rekonštrukcie štátu, nielen čiastkové zmeny.

Predkladáme na verejnú diskusiu pracovný návrh, ako by mal takýto program Rekonštrukcie štátu vyzerať. Naším cieľom je vybudovať verejnú podporu pre Rekonštrukciu štátu a získať silu ju uskutočniť.

FICOV SYSTÉM

Klamári a zlodeji, organizovaný zločin, aj politici bez štipky verejného záujmu — to všetko existuje v každej krajine. Na Slovensku však zlyháva imunitný systém, ktorý nás má chrániť pred tým, aby sa z prechladnutia stala smrtiaca choroba. Namiesto imunitného systému máme systém Ficov.

Robert Fico nevytvoril skorumpovaných sudcov, ani oligarchov, ani prakticky nič z toho, čo nás sužuje. On systém len zastrešoval a urobil z neho nerozbitný uzavretý kruh. Politici, úradníci, podnikatelia, sudcovia, prokurátori, policajti, novinári... Z každej tejto skupiny bral vplyvných ľudí ochotných pristúpiť na všetko. Podmienkou bola lojalita. Ako odmenu dostávali postavenie, možnosť sa rozprávkovo obohatiť a istotu, že najvyšším trestom bude odvolanie z funkcie. Ficov systém Fica prežije, ak aktívne nepristúpime k jeho nahradeniu niečím novým. Je zjavné, že bez personálnych výmen na čele viacerých inštitúcií sa nezaobídeme. Je to však len prvý krok.

REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU

Program Rekonštrukcie štátu nemôže byť úradnícke a legislatívne cvičenie, ale musí stáť na pevných hodnotách. Pre nás je základnou hodnotou liberálna demokracia a odkaz 17. novembra, ktorý nám vrátil do rúk možnosť rozhodovať o vlastnom osude. Chceme obnoviť dôveru v politiku ako spôsob riešenia spoločných problémov. Na to však musíme obnoviť dôveru v spoločnosti ako celku. Ľudia musia vidieť, že krajina funguje pre všetkých, nielen pre silných a bezohľadných. Musíme skrotiť oligarchiu a potrestať veľké zločiny. Naším hlavným cieľom je ale zabezpečiť, že štát bude vedieť chrániť postavenie a práva drobného človeka.

ZODPOVEDNOSŤ V POLITIKE

Potrebujeme zaviesť niektoré nové zákony, no mali by sme sa sústrediť na to, aby v našom štáte platilo menej nezmyselných povinností a obmedzení, a aby tie, ktoré existujú, boli vynucované. V politike musí prevládnuť étos zodpovednosti, kde konanie verejných činiteľov je predovšetkým o tom, čo je správne, nielen o tom, čo je napísané v paragrafoch. Samozrejmosťou by mala byť otvorenosť verejného života vrátane diskusie o zásadných rozhodnutiach.

Namiesto tvorby nových inštitúcií by sme mali rekonštruovať a naplniť obsahom tie, ktoré máme. Uspieť môže len taký plán, ktorý bude zapájať, motivovať a zlepšovať štátnych zamestnancov vykonávajúcich funkcie štátu. Podariť sa nám to môže len spolu.

Náš plán sa sústreďuje na 4 oblasti:

 • Obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie
 • Zmena vzťahu občana a štátu a posilnenie občianskej spoločnosti
 • Demokratizácia politického systému a odstránenie bariéry medzi občanmi a politikou
 • Posilnenie riadiaceho, imunitného a kontrolného systému štátu

Obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie

Prečo Penta, J&T, Vadalovci či Výbohovci nevyrábajú autá? Lebo na úspech v automobilovom priemysle treba naozaj vedieť podnikať v celosvetovej konkurencii. Ich zaujímajú sektory, kde stačí mať známosti a vplyv: verejné obstarávanie, eurofondy, zdravotníctvo, štátne podniky, energetika, reality či dotácie do pôdohospodárstva. Slovenská ekonomika produkuje 85 000 000 000 eur ročne. Financovať politickú stranu stojí tisíc až desaťtisíckrát menej. Základom takéhoto politického „podnikania“ je prepojenie politickej a ekonomickej moci. Vo svojej vrcholnej forme to znamená ovládnuť nielen tých, čo tvoria verejné obstarávania a eurofondové výzvy, ale aj tých, čo píšu a uplatňujú zákony. Začíname preto krokmi, ktoré by obmedzili ekonomické príležitosti oligarchie.

Náš cieľ je zabezpečiť, aby predstavitelia štátu robili ekonomické a finančné rozhodnutia vo verejnom záujme, rozseknúť spojenie politickej moci a vplyvných podnikateľov a zaviesť do všetkých oblastí ekonomiky skutočnú a spravodlivú súťaž.

Navrhované opatrenia:

 • Zmeniť zákon o verejnom obstarávaní smerom k posilneniu súťaživosti, zjednodušeniu pravidiel a zodpovednosti štatutárov za výsledok
 • Pri veľkých verejných obstarávaniach vytvoriť osobitný režim dohľadu, ktorý by bol prísnejší, ale rýchlejší, obsahoval by nutnosť verejnej prezentácie a obhajoby nielen samotného projektu, ale aj spôsobu obstarávania a kritérií na výber dodávateľov
 • Všeobecné posilnenie právomocí a kapacít Protimonopolného úradu, osobitne jeho fungovania vo vzťahu k mediálnemu trhu a rozhodnutiam verejnej správy vytvárajúcim priestor pre monopolizáciu a obmedzovanie súťaže
 • Zmeniť spôsob výberu manažmentu štátnych podnikov (otvorenosť výberového konania, jasné minimálne podmienky kvalifikovanosti, verejná dostupnosť informácií o kandidátoch a ich verejné vypočutie)
 • Posilniť verejnú kontrolu hospodárenia štátnych podnikov (obmedzenie výnimiek v infozákone, obsadenie časti dozorných orgánov zástupcami watchdogových organizácií)
 • Zásadne obmedziť štátnu pomoc podnikateľom a poskytovať ju len pri veľkých investíciách v chudobnejších regiónoch
 • Pri rozdeľovaní štátnych peňazí, najmä eurofondov, preferovať menšie, decentralizované, nárokovateľné prístupy a pri obrích národných projektoch vyčleniť určité percento na malé alternatívy „zospodu“ a vytvárať tak konkurenciu
 • Vyčleniť 0,1% percenta eurofondov na podporu ich verejnej kontroly (mimovládne organizácie, akademici, investigatíva)
 • Zaviesť jednotné záväzné štandardy na aktívne zverejňovanie informácií o rozdeľovaní verejných zdrojov vrátane eurofondov
 • Minimalizovať netransparentné postupy a dotácie v energetike (stransparentniť činnosti ÚRSO, zverejniť čo najväčší rozsah informácií o doteraz poskytnutých výhodách)
 • Zastaviť drancovanie lesov a pôdy a zmeniť systém dotácií do pôdohospodárstva tak, aby motivoval k maximalizácii pridanej hodnoty a podpore malých a stredných spracovateľov
 • Prijať legislatívu podľa litovského vzoru, ktorá zakáže na územie Slovenska vstup jednotlivcom podozrivým alebo usvedčeným z rozsiahlych aktov korupcie, prania špinavých peňazí alebo hrubého porušovania ľudských práv
 • Uzavretie legislatívnych dier ako stvorených na veľké ekonomické podvody (účinná ľútosť pri daňových podvodoch, podvodné konkurzy a reštrukturalizácie)

Zmena vzťahu občana a štátu a posilenenie občianskej spoločnosti

OBČAN A ŠTÁT

Aktívne občianstvo a vzťah občana a štátu založený na kontrole, ale aj dôvere je základným pilierom dobrého fungovania štátu. Na Slovensku je budovanie občianskej spoločnosti často podozrievavo považované za akt nepriateľský voči štátu alebo za niečo, čo je treba nechať len na súkromnú aktivitu. Po 30 rokoch je výsledkom veľmi aktívna, ale rozsahom malá občianska spoločnosť a veľmi nízka miera dôvery najmä voči verejným inštitúciám.

Náš cieľ je aktívny a sebavedomý občan, otvorený a fungujúci štát a posilnenie dôvery medzi ľuďmi aj voči inštitúciám štátu.

Navrhované opatrenia:

 • Oslabiť represívny prístup štátu k bežnému človeku pri pochybeniach - podľa francúzskeho a nemeckého vzoru zaviesť úpravu, ktorá oslabí sankcie pri prvom alebo ojedinelom pochybení a bude klásť dôraz na preventívny prístup (upozornenia na povinnosti, uzávierky a pod.)
 • Zrušiť de facto kvóty na pokuty a iné nástroje motivujúce štátnych zamestnancov k represii a motivovať políciu aj štátnu správu k inému prístupu
 • Využiť elektronizáciu verejnej správy ako nástroj zásadného zvýšenia transparentnosti štátu voči občanovi pri jeho každodennom styku s úradmi tak, aby vedel, čo sa deje s jeho žiadosťami a konaniami a mohol dôverovať postupu verejnej správy
 • Posilniť postavenie občana pri výbere verejných služieb (ústavná garancia slobody výberu poskytovateľa v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách)
 • Posilniť postavenie a kapacity verejného ochrancu práv ako mimoriadneho nástroja ochrany občana, keď systém zlyháva a dobudovanie systému Centra právnej pomoci
 • Vytvoriť a realizovať dlhodobý celonárodný projekt aktívneho občianstva zameraný predovšetkým na mladých ľudí (vzdelávanie na základných a stredných školách, podpora dobrovoľníckych a občianskych aktivít študentov a absolventov, projekty informačnej a mediálnej gramotnosti pre všetky generácie)
 • Rozvíjať verejnoprávne médiá (viď ďalší bod)

MÉDIÁ A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

Médiá môžu byť strážnym psom demokracie vtedy, ak sa novinári nemusia báť odhaľovať pravdu a pluralita médií znamená, že žiadny človek alebo skupina nevedia ovládnuť tok informácií k občanom. Slovenskí novinári sú nebojácni, sú však pod dlhodobým ekonomickým a právnym tlakom. K nemu sa pridala v ostatných rokoch snaha oligarchov, najmä Penty a J&T, ovládnuť mediálny priestor a poistiť si tak svoju moc. Spolu s médiami zohrávajú zásadnú úlohu v ochrane verejného záujmu aj mimovládne organizácie.

Náš cieľ sú nezávislé, životaschopné a kvalitné médiá, ktoré sa neboja otvárať zásadné problémy našej spoločnosti a politiky.

Navrhované opatrenia:

 • Definovať ambicióznejšie misiu verejnoprávnych médií pri rozvoji občianskej spoločnosti a aktívneho občianstva, investovať do ich rozvoja a chrániť ich nestrannosť
 • Zákaz krížového vlastníctva médií, ale aj prísnejšie pravidlá pre posudzovanie koncentrácie vlastníctva a zneužívania dominantného postavenia v mediálnej sfére
 • Posilniť povinnosť orgánov verejnej správy a verejných činiteľov odpovedať na otázky novinárov
 • Znemožniť neodôvodnené žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a mimovládne organizácie, kde súd najprv skúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná (podľa britského vzoru)
 • Zaradiť novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby útoky na nich boli posudzované prísnejšie
 • Zakotviť do zákona povinnosť verejnoprávnych médií zabezpečiť investigatívnu tvorbu
 • Vytvorenie nezávisle spravovaného fondu pre investigatívnu žurnalistiku, ktorý by štát podporil sumou aspoň 1 milión eur ročne

Demokratizácia politického systému a odstránenie bariéry medzi občanmi a politikou

PARLAMENT

Najdôležitejšou inštitúciou liberálnej demokracie je parlament. Okrem toho, že dáva vláde dôveru, ju má kontrolovať a vyvodzovať zodpovednosť. Slovenský parlament dnes nie je schopný túto kontrolu vykonávať, pretože na to nemá vôľu, kapacity a často ani právomoci.

Náš cieľ je parlament, ktorý naozaj zastupuje občanov, prijíma kvalitné zákony napĺňajúce verejný záujem a dôsledne vykonáva kontrolnú činnosť voči vláde a verejným inštitúciám.

Navrhované opatrenia:

 • Zapojiť povinne opozíciu do monitorovacích a kontrolných orgánov štátu (napríklad monitorovacie výbory pre eurofondy)
 • Odstrániť možnosť vládnej väčšiny blokovať kontrolu výkonnej moci (automatické konanie mimoriadnej schôdze NR SR a výboru NR SR bez schvaľovania programu, povinnosť NKÚ SR vykonať kontrolu, ak o ňu požiada 30 poslancov)
 • Zlúčenie a posilnenie dnes nefunkčných výborov na kontrolu bezpečnostných zložiek štátu
 • Vytvorenie osobitných výborov pre skúmanie hospodárenia s prostriedkami štátu a petícií občanov a vytvoriť možnosť zriadiť vyšetrovacie a kontrolné výbory pre konkrétne kauzy
 • Zmeniť pravidlá tvorby a prijímania zákonov tak, aby sa obmedzila možnosť netransparentných zásahov v prospech konkrétnych podnikateľov a záujmov (rozdeliť 2. a 3. čítanie návrhov zákonov tak, aby bola konečná podoba návrhu zverejnená minimálne 30 dní pred finálnym hlasovaním)

POLITICKÉ STRANY

Zdravé a fungujúce politické strany nie je možné ovládnuť úzkymi skupinami a ak nastane zlyhanie, tlak zdola prináša obmenu najvyšších predstaviteľov a očistu. Na Slovensku sú to však napospol buď podnikateľské projekty zopár ľudí, alebo zbor poslušných členov, ktorí od členstva očakávajú najmä hmotné výhody. Takéto strany sú v lepšom prípade nástrojom zopár jednotlivcov na presadenie ich snov, v horšom prípade ide o spoločenstvo klientelizmu a korupcie.

Náš cieľ sú politické strany ako široké a demokratické zoskupenia občanov, ktoré sú otvorené širokej verejnosti a slúžia ako zdravé prepojenie spoločnosti a politiky.

Navrhované opatrenia:

 • Právna úprava vnútorného fungovania politických strán zabezpečujúca základné štandardy vnútornej demokracie
 • Lepšia verejná kontrola fungovania politických strán (širší zoznam informácií, ktoré musia politické strany zverejňovať o svojom fungovaní a využití verejných prostriedkov)
 • Zmena financovania politických strán tak, aby boli viac závislé od občanov, nie od oligarchov či výhradne štátneho rozpočtu. Na politické prežitie nesmie stačiť raz za 4 roky získať hlasy v parlamentných voľbách alebo sa kamarátiť so zopár politickými „investormi“. Navrhujeme znížiť štátny príspevok politickým stranám za parlamentné voľby, naopak zaviesť štátny príspevok aj za úspech v komunálnych a iných voľbách a podporovať získavanie malých darov a členských príspevkov (odbúravania bariér a viazanie časti štátnych peňazí)
 • Odstrániť prekážky angažovania občanov Slovenska žijúcich v zahraničí (možnosť pôsobiť v politických stranách, uľahčiť účasť vo voľbách)

Funkčný riadiaci, imunitný a kontrolný systém štátu

OSOBNÁ INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ POLITIKOV A VYŠŠÍCH ŠTÁTNYCH FUNKCIONÁROV

Ak zlyhajú iné poistky, skorumpovaných politikov a vysokých predstaviteľov štátu majú odchytávať silné pravidlá pre riešenie zlyhaní jednotlivcov. Na Slovensku sú dlhodobo znefunkčnené a nikto sa ich báť nemusí.

Náš cieľ je zrušiť papalášsku imunitu, pri ktorej je najvyšším trestom odvolanie z funkcie. Chceme zaviesť fungujúci systém, ktorý dokáže zachytiť etické zlyhania vysokých predstaviteľov štátu a potrestať ich.

Navrhované opatrenia:

 • Opraviť legislatívu o konflikte záujmov a preukazovaní pôvodu majetku verejných funkcionárov (pre verejných funkcionárov zaviesť skutočné majetkové priznania s výpovednou hodnotou a s tým aj princíp: „Priznaj alebo odovzdaj štátu.“ Keď nepriznaný majetok prepadne, odstránenie papalášskej imunity - možnosti parlamentnej väčšiny chrániť svojich ľudí pred stíhaním, rozšírenie platnosti pravidiel na všetkých vyšších štátnych funkcionárov)
 • Sfunkčniť hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť verejných funkcionárov (zaviesť štandard “dobrého hospodára”, rozšíriť možnosť podávať podnety a žaloby za určených podmienok aj občanom)

ŠTÁTNA SPRÁVA

Bez fungujúcej štátnej správy nemôže fungovať štát. Na Slovensku je problémom jej nedostatočná kvalita a strata nestranného a profesionálneho charakteru. Dôvodom je prehnaná politizácia a klientelizmus pri výbere ľudí, zlé riadenie, ale aj chýbajúce vynucovanie etických pravidiel.

Náš cieľ je lepšie fungovanie štátu pre občana, ktoré sa dá dosiahnuť len vybudovaním kvalitnej a nestrannej štátnej správy.

Navrhované opatrenia:

 • Využiť elektronizáciu a dobrú hospodársku situáciu na obmedzenie administratívnych procesov, zoštíhlenie štátnej správy a lepšie riadenie. V rámci toho vytvoriť pre každú oblasť jeden funkčný webový portál pre všetky verejné inštitúcie (napr. výberové konania na zamestnancov, odpredaj verejného majetku, eurofondy a dotácie, kde dnes existuje množstvo čiastkových stránok)
 • Investovať do zvyšovania kvality zamestnancov štátnej správy cez dôstojné platy, zmysluplné vzdelávanie a zlepšenie ich výberu a hodnotenia
 • Dôsledné odpolitizovanie stredných a nižších úrovní verejnej správy (nezávislé overovanie uchádzačov, z ktorých si úrady budú vyberať, posilniť postavenie a právomoci Rady pre štátnu služby, zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť za manipuláciu výsledkov výberových konaní)
 • Pri politických nomináciách zaviesť transparentné pravidlá (jasná politická zodpovednosť konkrétneho človeka za nomináciu, zverejnenie životopisu, aký plat a za čo, majetkové priznania, nezávislá kontrola)
 • Účinná ochrana whistleblowerov (zaviesť právomoc Rady pre štátnu službu riešiť konkrétne prípady, možnosť prepustiť len so súhlasom Rady, nezávislý fond na podporu a pomoc pre whistleblowerov)
 • Vybudovanie funkčného systému na vynucovanie etiky v štátnej správe (jednotný a jednoznačný etický kódex pre celú verejnú správu, nezávislý proces na riešenie etických prehreškov, skutočná kontrola majetku a konfliktu záujmov u citlivej skupiny verejných zamestnancov, možnosť rozhodnúť o zákaze zamestnať sa vo verejnom sektore na základe etického prehrešku)
 • Posilniť nezávislosť a kvalitu úradníkov, ktorí sú protiváhou oligarchov a zlodejov – útvary vnútorného auditu, kontrolné orgány ministerstiev, útvar hodnoty za peniaze a analytické útvary
 • Zaviesť jednotné pravidlá pre všetky kontrolné orgány o tom, ako majú svoje zistenia nielen oznámiť polícii a prokuratúre, ale aj dosledovať ich vyšetrenie a potrestanie a vytvoriť možnosť, aby mohla byť verejnosť účastníkom konania pri trestných oznámeniach a iných podaniach štátnych kontrolných orgánov
 • Zvýšiť kvalitu vedenia a transparentnosť fungovania inštitúcií, ktoré majú chrániť záujmy bežného človeka (Národný inšpektorát práce, Poľnohospodárska platobná agentúra, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a pod.)
 • Zmeniť zákon o utajovaných skutočnostiach tak, aby sa utajovanie nedalo zneužívať

POLÍCIA A PROKURATÚRA

Polícia a prokuratúra sú nevyhnutné na to, aby demokratický a právny štát mohli fungovať. Slovenská polícia dnes predstavuje morálne a personálne rozložený systém, ktorý môže ľahko ovládnuť aj malá skupinka mocných na vrchole pyramídy. To isté platí do veľkej miery aj o prokuratúre. Odhaľovanie a trestanie politickej a ekonomickej kriminality je zároveň tým najtvrdším orieškom aj vo vyspelých štátoch. Tie si na to zriadili mnohé osobité nástroje, ktoré nám často chýbajú.

Náš cieľ sú orgány činné v trestnom konaní napĺňajúce heslo pomáhať a chrániť, konajúce nezávisle od politikov aj ekonomických záujmov a používajúce vysokú dôveru občanov v ich funkčnosť aj nestrannosť.

Navrhované opatrenia:

 • Očistiť vedenie polície od zdiskreditovaných ľudí. Veríme v systémové opatrenia, ale očista vedenia polície od ľudí s prepojením na zločin, oligarchiu a skorumpovaných politikov je nevyhnutný začiatok
 • Zmeniť spôsob menovania policajného prezidenta (otvorené výberové konanie a verejné vypočutie s účasťou zástupcov odbornej verejnosti aj opozície založené na dôslednom a verejnom hodnotení doterajšieho pôsobenia v PZ, menovanie prezidentom na návrh ministra vnútra)
 • Zaviesť jasné pravidlá prijímania a kariérneho postupu policajtov a začať investovať nie do počtu policajtov, ale do ich kvality. Policajti na všetkých úrovniach musia vedieť, že najdôležitejšie pre ich profesionálny úspech je vymáhať zákon a mať výsledky, nie kamarátiť sa s tými “správnymi” a mať ochrancov. Zároveň musia byť vybavení tak, aby vedeli byť súperom organizovanému zločinu a zločinnosti bielych golierov
 • Posilniť nezávislosť a ochranu jednotlivých vyšetrovateľov a prokurátorov, aby sa nemuseli obávať zásahu zhora.
 • Zmeniť motivácie príslušníkov polície od štatistického vykazovania objasnenosti k skutočnej úspešnosti. Pri vyšetrovateľoch a NAKA to znamená zamerať ich pozornosť na vážne a veľké prípady
 • Oslabenie monokratického riadenia polície a prokuratúry (najmä zmena spôsobu výberu a odvolania krajských a okresných prokurátorov ako aj krajských a okresných riaditeľov policajného zboru)
 • Zaviesť v polícii a prokuratúre princíp spretŕhania miestnych väzieb a cirkulácie vyššie postavených jednotlivcov (limitované funkčné obdobie, nevyhnutnosť po určitej dobe prejsť do iného kraja alebo opustiť službu)
 • Plné využitie inštitútu európskeho prokurátora a zabezpečenie kvalitného a nestranného výberu prokurátorov, ktorí budú na Slovensku vykonávať spoluprácu s európskou prokuratúrou
 • Zaviesť nezávislosť policajnej inšpekcie aj disciplinárnych procesov prokuratúry nielen od politikov, ale aj od najvyšších predstaviteľov týchto zložiek.
 • Posilniť otvorenosť a občiansku a európsku kontrolu fungovania uvedených zložiek,ale aj otvorenosť voči občanom a tretiemu sektoru (zverejňovanie rozhodnutí prokuratúry, dni otvorených dverí, projekty spolupráce s občianskou spoločnosťou/médiami, vstup občanov do určovania priorít policajného zboru na miestnej úrovni)
 • Z vyspelých štátov prevziať aj niektoré neštandardné mechanizmy, cez ktoré sa vyrovnávajú s ťažkosťami vyšetrovania organizovaného zločinu a politickej korupcie (talianska, britská a americká protimafiánska legislatíva).
 • Posilniť parlamentnú kontrolu SIS a NBÚ

SÚDY

Schopnosť ľudí dovolať sa práva nezávisí len od polície a prokuratúry. Tie riešia len to, čo je trestné. Mnohé spory a krivdy sú však “len” občianskeho či obchodného charakteru. Zároveň aj trestné žaloby nakoniec posudzujú súdy. Nestranné, profesionálne, ale aj primerane rýchle súdy sú preto kľúčom k úspešnému dokončeniu Rekonštrukcie štátu. Napriek snahám Lucie Žitňanskej nie je slovenské súdnictvo v stave, kde by už nevyžadovalo zásadné zmeny.

Náš cieľ sú otvorené, spravodlivé a dôveryhodné súdy.

Navrhované opatrenia:

 • Zmena spôsobu práce sudcov smerom k posilneniu postavenia sudcu ako toho, kto manažuje sudcovský tím a rozhoduje, má vysokú mieru samostatnosti, ale aj zodpovednosť za výsledky, nielen za dodržanie procesných predpisov
 • Dotiahnutie elektronizácie a špecializácie sudcov ako aj systému súdneho manažmentu pre meranie a objektivizáciu výkonnosti súdov a sudcov, rovnako využitie získaných údajov pre optimalizáciu činnosti súdov
 • Prijatie účinných krokov na riešenie dlhoročných prieťahov v konaní (očistiť súdny systém od exekúcií + systém dočasných/rotujúcich sudcov)
 • Obmedziť svojvôľu pri výbere sudcov a klásť dôraz na výber osobností, ktoré sú intelektuálne, mravne, vedomostne aj jazykovo vybavené na najvyššej úrovni a klásť oveľa väčší dôraz na kvalitu prípravy a vzdelávania sudcov, keďže ide o doživotné povolanie
 • Sprísniť kritériá na vymenovanie sudcov Ústavného súdu a Najvyššieho súdu, v prípade Najvyššieho súdu pripraviť pôdu pre generačnú výmenu sudcov. Zaviesť pravidlá maximálneho počtu funkčných období a cirkulácie aj pre súdnych funkcionárov
 • Uplatnenie rozšírených pravidiel hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov aj na sudcov a sprísnenie disciplinárnej zodpovednosti (automatické disciplinárne konanie pri konštatovaní prieťahov v konaní, možnosť odvolacieho súdu navrhnúť disciplinárne konanie, rozloženie menovania disciplinárnych senátov medzi prezidenta, vládu, NR SR a Súdnu radu)
 • Budovanie etického prostredia na súdoch tak, aby každý zamestnanec a účastník konania mohol vzniesť výhrady pre podozrenia z nekalých praktík a aby boli tieto podozrenia prešetrené