Náš plán | SPOLU — občianska demokracia

Pripravení na zmenu

Našou povinnosťou je priniesť zmenu, ktorú si ľudia želajú. Pracujeme na tom, aby sme dokázali zostaviť vládu, ktorá zmení štýl politiky na Slovensku. Vládu, ktorá bude pevná a vydrží celé štyri roky. A bude riešiť skutočné problémy, ktoré ľudí trápia.

Zmeny môžu zaistiť iba najlepšie pripravení. Slovensko potrebuje vládu, ktorá je schopná postaviť sa čelom najťažším výzvam. Každý deň sa uchádzame o dôveru voličov tým, že ponúkame poctivé, jasné riešenia a najlepšie pripravený program. Aby sme ukázali, že sme najlepšie pripravení slúžiť ľuďom a dobre spravovať štát.

Nestačí vymeniť figúrky, ponúkame program radikálnych zmien. Slovensko musí byť skutočne spravodlivé a sociálne. Aby sa ľuďom darilo a oplatilo žiť poctivo. Nechceme sa hanbiť za rozbité nemocnice ani sa obávať toho, či sú naše deti pripravené na budúcnosť. Lesy, vodu, pôdu a ovzdušie chceme zachovať čisté a použiteľné aj pre ďalšie generácie.

Úspech posudzujeme cez výsledky. Snažíme sa spájať kvalitných ľudí. Takých, ktorým sa dá dôverovať, že štát dokážu spravovať dobre a slušne. Len s nimi je zmena možná. Ľudia potrebujú skutočné výsledky, nie reči. A práve na výsledky, ktoré posunú Slovensko ďalej, je zameraných desať programových priorít SPOLU - občianska demokracia.

viac

Spravodlivé Slovensko

POLÍCIA

SKUTOČNE NEZÁVISLÁ POLÍCIA

Ľudia na Slovensku strácajú vieru v štát. Prestávajú veriť, že pravidlá sa oplatí dodržiavať. Vidia, že tí, ktorí ich porušujú, zostávajú nepotrestatní. Obraz polície, ktorá koná alebo nekoná na politický pokyn, je symbolom zlyhania štátu a vplyvu oligarchov.

V polícii je množstvo schopných a čestných policajtov a policajtiek. Chcú, aby boli zločiny riadne vyšetrené. Žiaľ, aj kvôli tomu, že kontrola je v rukách niekoľkých funkcionárov, kvôli zavádzajúcim štatistikám, slušnosť v policajnom zbore ťahá za kratší koniec. Preto máme program pre obnovu spravodlivosti, ktorého súčasťou je aj reforma polície.

Polícia musí byť symbolom poriadku a spravodlivosti. Na to, aby mohla dobre fungovať, potrebujeme očistiť políciu od zdiskreditovaných ľudí. Navrhujeme zmeniť spôsob menovania policajného prezidenta tak, aby ho nerobil vďačným jednej politickej sile - sme za jeho menovanie prezidentom na návrh ministra.

Presadíme pravidlá prijímania a kariérneho postupu policajtov, ktoré umožnia šikovným policajtom rásť a nebudú nástrojom šikany. Potrebujeme investovať do kvality, nie do počtu policajtov. Budeme trvať na posilnení nezávislosti policajtov a vyšetrovateľov. Navrhujeme aj viacero opatrení, ktoré smerujú k zmene motivácií policajtov, ukazovateľov úspešnosti polície, či oslabeniu závislosti policajtov a prokurátorov na priazni lokálneho vedenia polície a prokuratúry.

viac
HOSPODÁRSTVO

SKUTOČNE FÉROVÁ EKONOMIKA

Na Slovensku sa zakorenili skupiny oligarchov, ktorí bohatnú na úkor nás všetkých. Najmä v zdravotníctve a v aktivitách spojených s verejným obstarávaním a investíciami.

Sme presvedčení, že nestačí vymeniť figúrky vo vláde. Slovensko zbavíme oligarchov iba programom radikálnych zmien. Musíme zaistiť, aby si nemohli opäť kúpiť moc a vplyv. Najdôležitejším z našich návrhov je zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve. Aby jedna finančná skupina nemohla ovládaj poisťovňu aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zarábať na úkor pacientov.

Snahu odstrihnúť štát od oligarchov podporíme lepším výberom manažérov a kontrolou štátnych podnikov. Zavedieme štandardy na zverejňovanie informácií o rozdeľovaní verejných zdrojov vrátane eurofondov. Zastavíme drancovanie lesov a pôdy, zmeníme systém dotácií do pôdohospodárstva, aby motivoval aj k podpore menších farmárov.

V rámci boja za vyššie mzdy navrhujeme nový model minimálnej mzdy, ktorá by mala dosahovať 50 percent priemernej mzdy v hospodárstve. Presadzujeme zníženie odvodového zaťaženia práce, najmä zamestnancov a živnostníkov s najnižšími príjmami. Navrhneme nulovú daň z investícií podľa estónskeho vzoru. Budeme strážiť rovnaké mzdové ohodnotenie pre zamestnancov v súkromnom a verejnom sektore. Zavedieme pravidlo, že zákony ovplyvňujúce podnikanie a zamestnávanie bude možné meniť iba k jednému dátumu v roku.

viac
VEREJNÁ SPRÁVA

SKUTOČNE MODERNÁ DEMOKRACIA

Riešenie závažných problémov deľby právomoci medzi štátom a samosprávami na Slovensku nemôžeme odkladať. Rozumieme aj volaniu po silnejšom hlase regiónov. Tieto snahy však nesmú ohroziť stabilitu demokracie na Slovensku. Naopak, aj vzhľadom na nástup extrémistov je našou povinnosťou demokraciu chrániť a zvyšovať jej odolnosť.

Budeme presadzovať zrušenie vyšších územných celkov, ktoré výkon moci k občanovi vôbec nepriblížili. Ich právomoci v oblasti dopravy, školstva či sociálnych služieb by sa mohli preniesť najmä na nové samosprávne okresy riadené voleným prednostom a zastupiteľstvom zloženom zo starostov a primátorov.

Hlas regiónov by posilnil aj vznik druhej komory parlamentu s jednomandátovými volebnými regionálnymi obvodmi. Podobne ako v Českej republike by senát mal ľahko prelomiteľné veto na bežnú legislatívu – ťažisko slovenskej politiky totiž musí ostať v Národnej rade – súhlas senátu by však mal byť nevyhnutný na zmeny v ústave. Senát by zároveň posilnil nezávislosť verejných inštitúcií, ktoré by mali byť od každodenného politického boja čo najďalej.

Zmeníme financovanie politických strán tak, aby boli viac závislé od občanov, nie od oligarchov či štátneho rozpočtu. Na politické prežitie nesmie stačiť získať hlasy v parlamentných voľbách, alebo sa kamarátiť so zopár „investormi“. Navrhujeme znížiť štátny príspevok stranám za parlamentné voľby, zaviesť príspevok za úspech v komunálnych a iných voľbách a podporovať získavanie malých darov a členských príspevkov.

viac
REGIÓNY

SKUTOČNE SILNÉ REGIÓNY

Slovensko zažíva klesajúcu nezamestnanosť aj vyššiu životnú úroveň. Tento úspech sa však netýka všetkých. Máme okresy, kam potrebujeme dovážať pracovnú silu zo zahraničia, ale aj také s dvojcifernou nezamestnanosťou. Na to, aby sa Slovensku naďalej darilo, nikto sa nesmie cítiť zabudnutý. Budeme presadzovať opatrenia, ktoré prispievajú k posilňovaniu rovnosti príležitostí viesť dobrý život kdekoľvek na Slovensku.

Musíme dostavať regionálnu infraštruktúru – dopravnú aj železničnú - a udržiavať ju pravidelnými opravami v dobrom stave. Prioritou budú najmenej rozvinuté regióny. Myslíme si, že kvalitné školy, zdravotná starostlivosť či kultúra by mali byť skutočne dostupné pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budeme presadzovať fungujúce integrované dopravné systémy. Tak, aby zo služieb, ktoré sa prirodzene združujú v mestách, mal úžitok celý región.

Chceme pokračovať v podpore najmenej rozvinutých regiónov, no zvýšime adresnosť dotácií na rozvoj. Prednosť budú mať regióny, ktoré sú najzaostalejšie. Budeme presadzovať zníženie daňovo-odvodového zaťaženia nízkopríjmových zamestnancov.

Potenciál rozvoja života na vidieku vidíme aj v podpore cestovného ruchu. Budeme iniciovať založenie organizácie na podporu a propagáciu cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí aj odstraňovať bariér pri podnikaní v tejto oblasti.

viac

SKUTOČNE SOCIÁLNY ŠTÁT

ZDRAVOTNÍCTVO

SKUTOČNE ZDRAVÉ SLOVENSKO

Zdravotníctvo sa stalo symbolom zlyhávajúceho štátu. Dlhé čakacie doby, zdravotnícki pracovníci odchádzajúci zo Slovenska, či plesnivejúce nemocnice sú viditeľným prejavom rokov zanedbávania. Najväčšou obeťou sú ľudia – ich životy a zdravé roky, ktoré na Slovensku strácame skôr než je v Európe bežné.

V zdravotníctve musíme upratať, vyjasniť a vymáhať pravidlá. Potrebujeme nový, moderný pohľad. Chceme začať so základnou zmenou: sústrediť sa na ľudí a ich zdravie. Organizáciu nemocníc, priority ministerstva aj investícií chceme podriadiť jednoduchému cieľu: aby ľudia žili zdravý život čo najdlhšie. Ponúkame program pre zdravie, nie iba pre zdravotníctvo.

Jedna tretina ochorení, ktoré spôsobujú predčasné úmrtia a skracujú zdravé roky života súvisí so životným štýlom. Rozšírenosť srdcovo-cievnych ochorení, rakoviny či depresií naznačuje, že sa na zdravie musíme pozerať aj cez kvalitu potravín, životného prostredia, podporu duševného zdravia či dostupnosť verejných športovísk.

Garantom toho, že každý človek na Slovensku bude vedieť na akú starostlivosť má nárok, kedy a kde ju dostane, musí byť štát. Chceme zaviesť jasné pravidlá nároku pacientov, ktoré sú úzko prepojené so zavedením liečebno-diagnostických štandardov, reformou siete ambulantných lekárov aj nemocníc.

Slovenské zdravotníctvo potrebuje viac investícií do nemocníc, do rozvoja a obnovy vybavenia. Majú byť premyslené a prinášať čo najviac zdravia. Preto zriadime fond na podporu investícií, ktorý umožní cielené investovanie s čo najväčším prínosom pre pacientov.

viac
SOCIÁLNE VECI

SKUTOČNE SOLIDÁRNE SLOVENSKO

Je našou povinnosťou ochrániť zraniteľné skupiny obyvateľstva pred násilím. Patrí sem predchádzanie domácemu násiliu, ochrana detí, seniorov či ľudí so zdravotným postihnutím umiestnených v zariadeniach ústavnej starostlivosti. Zaistíme, aby sa prípady ako Čistý deň už neopakovali.

Chceme pribrzdiť trend klesajúcej pôrodnosti a ponúknuť rodinám na Slovensku systém podpory, o ktorý sa môžu oprieť. Najúčinnejšími opatreniami sú služby, ktoré rodičom pomôžu so starostlivosťou o deti. To znamená viac jaslí a garantované miesto v škôlke už od troch rokov pre každé dieťa. Súčasťou našich opatrení je podpora bývania, zníženie daní pre rodiny s deťmi a zvýšenie rodičovského príspevku pri druhom a ďalšom dieťati.

Rovnosť mužov a žien sa musí prejavovať aj v ich odmeňovaní a v príležitostiach, ktoré majú v starostlivosti o rodinu. Zavedieme dva týždne otcovského voľna navyše po narodení dieťaťa. Budeme podporovať využívanie pružného pracovného času. Pre ženy, alebo mužov, ktorí časť svojej kariéry obetovali výchove detí, či pracovali v povolaniach s nižším príjmom, chceme zaviesť rodinný dôchodok.

Sociálne vylúčenie a dedenie chudoby škodí celému Slovensku. Budeme podporovať rozvoj vylúčených rómskych komunít. Spoľahneme sa na riešenia, ktoré na Slovensku fungovali a rozšírime ich do ďalších častí. Musíme zabezpečiť vzdelanie pre rómske deti. Odstrániť osady, ktoré netešia ani ich obyvateľov ani obce, pri ktorých vznikajú. Chceme rozvíjať pracovný potenciál a pomocou terénnych prác s komunitou viesť ľudí k zodpovednému životu.

viac
DÔCHODKY

SKUTOČNE DÔSTOJNÁ STAROBA

Slovensko bude v najbližšom desaťročí najrýchlejšie starnúcou krajinou v celej Európskej únii. Dnes je v produktívnom veku silná generácia Husákových detí a pri nízkej nezamestnanosti nemáme problém s financovaním dôchodkov. Ale to sa zmení. Silné ročníky začnú poberať dôchodky a náklady budú na pleciach početne slabých generácií z rokov 1990 až 2010.

Tento skrytý dlh rastie a doterajšie vlády neurobili dosť, aby ho riešili. Je základnou úlohou štátu pomôcť seniorom prežiť dôstojnú starobu. Týka sa to výšky dôchodkov, ale aj kvality služieb, či dostatku opatrovateľov a opatrovateliek pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc.

Dôchodkový systém musíme stabilizovať. Zmeny budeme prijímať iba po pokojnej a dôkladnej diskusii. Budeme sa snažiť získať čo najširšiu podporu. Aby dôchodky pracujúcich ľudí neboli obeťou striedania vlád a populistov, ktorí chcú získať lacné body.

Zvýhodníme tých, čo pracujú a zaistíme solidaritu s tými, čo pracovať nemôžu. Zavedenie rozpätie veku odchodu do dôchodku. Podporíme rodovú rovnosť, napríklad aj zdieľaním dôchodkových nárokov medzi manželmi. Lepšou podporou vhodných dôchodkových fondov zvýšime výnosy v druhom a treťom pilieri.

Nevyhnutná bude zásadná rekonštrukcia sociálnych služieb pre seniorov. Zladíme aj súčasné chaotické fungovanie dlhodobej starostlivosti - chorý človek potrebuje dobrú opateru bez ohľadu na to, ktorá štátna inštitúcia to platí.

viac

Pripravení na budúcnosť

ŠKOLSTVO

SKUTOČNÉ VZDELANÉ SLOVENSKO

Takmer 30 rokov hovoria ministri a ministerky o reforme školstva. Výsledky našich žiakov sa v porovnaní so zvyškom Európy zhoršujú. Svet sa mení, no spôsob, ktorým učíme naše deti zostáva. Reči preto nestačia.

Deťom a rodičom pridávame povinnosti a ignorujeme talent a záujmy žiakov v triedach. Kvalitných učiteľov nechali vlády zostarnúť a neinvestovali do ich náhrady. Dôsledkom je klesajúca prestíž učiteľského povolania a školy, do ktorých sa deti netešia.

V deťoch chceme pestovať tvorivosť, schopnosť pracovať v tímoch, podporovať kritické myslenie, zvládanie stresu aj plynulé ovládanie cudzích jazykov. Memorovanie množstva informácií či schopnosť zopakovať poučky nie je to, čo potrebujú pre svoj život ani prácu.

Učiteľky a učitelia formujú životné postoje, hodnoty a rozvíjajú zručnosti a znalosti našich detí. Počas povinnej školskej dochádzky s nimi strávia polovicu dňa, čo je až 10 000 hodín. Do ich kvality sa jednoznačne oplatí investovať. Len vynikajúci učitelia tvoria vynikajúce školy.

V oblasti vysokých škôl podporíme kvalitu, vedu a inovácie. Do hodnotenia škôl vnesieme férovosť a orientáciu na výsledky. Chceme zvýšiť konkurencieschopnosť vo vzťahu k zahraničným univerzitám, no predtým musí súťaž kvality prebehnúť u doma. Až 35 vysokých škôl v 5,5 miliónovej krajine je skôr na škodu, ako na osoh. Skoncujeme s kultúrou podpriemernosti a pri rozdeľovaní financií budeme uplatňovať medzinárodné kritéria kvality.

viac
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

SKUTOČNE ZELENÁ KRAJINA

Doterajší politici sa iba prizerali, ako nám pred očami miznú lesy v národných parkoch, ako sa hlava-nehlava rúbu zdravé stromy, ako sa ničia rieky a život v nich. Na mnohých miestach Slovenska dýchame znečistený vzduch a štát nie je schopný riešiť staré záťaže. K týmto problémom pribúdajú nové, ktoré sú dôsledkom klimatickej krízy.

Vytvorili sme plán, ako zásadne zlepšiť stav prírody a životného prostredia na Slovensku. Pretože práve životné prostredie má obrovský vplyv na naše zdravie a kvalitu života.

Navrhujeme kroky, aby národné parky skutočne chránili najvzácnejšie prírodné dedičstvo Slovenska a podporovali rozvoj regiónov. Budeme presadzovať, aby minimálne 5 percent územia krajiny bolo prísne chránených a bez zásahov človeka. Vytvoríme nástroje, aby poľnohospodárstvo produkovalo zdravé potraviny, zamestnávalo ľudí a vytváralo krásnu a živú krajinu. Postaráme sa o to, aby mala spoločnosť zodpovednejší prístup k odpadom, k ochrane ovzdušia, ktoré znečisťujeme autami aj spaľovaním uhlia.

Nezastupiteľnú úlohu má príroda aj v mestách. Zmierňuje znečistenie, prašnosť či hluk. Môže pomôcť zmierniť prejavy klimatickej krízy, ako sú prívalové dažde, extrémne teplá a suchá. V mestách žije väčšina obyvateľov Slovenska, ale cieľavedomá politika podpory zelených plôch, výsadby stromov či zadržiavania dažďovej vody chýba. Preto poskytneme samosprávam viac nástrojov a podporu pri snahe zlepšiť životné prostredie pre svojich obyvateľov.

viac
EURÓPSKA ÚNIA

SKUTOČNE EURÓPSKE SLOVENSKO

Nebojíme sa povedať, že dobrá budúcnosť čaká Slovensko iba v jednotnej Európe. Vidíme príležitosti, ktoré spoločná Európa ponúka — podnikateľom, živnostníkom, zamestnancom, študentom. Po víťazstve v európskych voľbách sme pripravení pomôcť ich využiť. Chceme EÚ rozvíjať, podieľať sa na jej rozhodnutiach. Naším cieľom je, aby spoločná Európa:

  • bola trvalým zdrojom úspechu a dobrého života ľudí na Slovensku
  • chránila a rozvíjala demokraciu, slobodu a spravodlivosť pre všetkých
  • riešila nové výzvy v bezpečnosti, obchode, či geopolitike.

Veríme, že Európa je odpoveďou na problémy našej doby. Iba spoluprácou dokážeme zabezpečiť ochranu našich životov a zdravia pred dôsledkami znečisťovania životného prostredia či klimatickej krízy. Len spoločným postupom máme silu nastaviť pravidlá ochrany prírody a vynucovať zodpovedný prístup aj od iných krajín.

Spoločným problémom v EÚ je aj vlna konšpirácií a dezinformácií, s ktorými sa denne stretávame na sociálnych sieťach. Niekedy majú podobu nezmyslu, iné sú skutočne škodlivé – napríklad pre deti. Niektoré klamstvá ovplyvňujú výsledky volieb, šíria neistotu, rasizmus, rozdeľujú spoločnosť na nepriateľské tábory. V zápase s touto hrozbou je koordinovaný postup členských štátov výhodou, ktorú musíme lepšie využívať.

Vďaka členstvu v EÚ máme vo svete silnejší hlas. Je v záujme Slovenska posilňovať spoluprácu tam, kde konať na vlastnú päsť znamená plytvať časom a peniazmi. Pri obrane pred novými hrozbami, pri ochrane hraníc, pri presadzovaní našich záujmov vo svete, pri vyvažovaní vplyvu globálnych veľmocí.

viac
hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.