JEDINÁ EURÓPSKA KANDIDÁTKA, KTORÚ BUDETE CHCIEŤ VOLIŤ

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia predstavila najkvalitnejšiu kandidátku do Európskych volieb v slovenskej histórii. V májových voľbách budeme jediná skutočne proeurópska voľba, ktorá chce EÚ budovať a zlepšovať, nie podrývať a ničiť, keď sa jej to zrovna v domácej politike hodí. Sme jasnou voľbou pre tých, ktorí chcú voliť proeurópsky a mať istotu, že ich hlas sa nestratí.

1. Michal Šimečka

Je podpredsedom hnutia Progresívne Slovensko a expertom na európsku a zahraničnú politiku. Pôsobil v Prahe, Oxforde a Bruseli. Pred návratom na Slovensko bol poradcom českého ministra zahraničia a výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Doktorát získal v Oxforde vo Veľkej Británii, kde absolvoval aj magisterské štúdium. V Bruseli pôsobil ako poradca poslancov Európskeho parlamentu a externý výskumník v inštitúte CEPS. Začínal ako novinár v denníku SME a britských Financial Times. Popri angličtine sa dohovorí aj po nemecky a rusky.

Sledujte Michala:

Facebook | Instagram | Blog SME | Webstránka

2. Vladimír Bilčík

Je členom predsedníctva SPOLU - občianska demokracia, popredným odborníkom na európsku politiku a medzinárodné vzťahy a pedagógom na Univerzite Komenského, kde vzdelával stovky študentov o Európskej únii. Ako vedec 20 rokov pôsobí v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, kde skúmal napríklad fungovanie rozšírenej EÚ, Východné partnerstvo či brexit. Od roku 2014 pôsobí ako odborný garant projektu Café Európa, série diskusných podujatí o Európskej únii, v rámci ktorej diskutoval s občanmi Slovenska o európskej politike v každom kúte Slovenska. Študoval v USA na Swarthmore College, magisterský titul získal na Oxforde vo Veľkej Británii a doktorát na Katedre politológie FiF UK. Plynule komunikuje anglicky a nemecky a dohovorí sa po rusky, francúzsky a španielsky.

Sledujte Vladimíra:

Facebook | Instagram | TwitterBlog Denník N

3. Simona Petrík

Je členkou predsedníctva SPOLU – občianskej demokracie a poslankyňou NR SR, kde sa venuje témam žien a mladých rodín. Pôsobila v mnohých neziskových organizáciách, ktoré pomáhali ženám s podnikaním, osobným rozvojom či zladením pracovného a osobného života. 14 rokov podnikala v oblasti jazykového vzdelávania. V Európskom parlamente sa chce naďalej venovať problémom rodín a žien a chce byť europoslankyňou, ktorú bude počuť doma na Slovensku. Vyštudovala politológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti z medzinárodného prostredia, keďže už niekoľko rokov je súčasťou celoeurópskeho programu LEAD21 pre mladých politikov. Hovorí plynule po anglicky, no dohovorí sa aj po nemecky.

Sledujte Simonu:

Facebook | Instagram | Blog Denník N | Blog SME | Blog Aktuality

4. Zora Jaurová

Podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko pôsobí v oblasti európskych politík už od roku 2003, venuje sa najmä oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu, vzdelávania a medzinárodnej spolupráce. Profesionálne pôsobí ako filmová producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel. Bola spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Pracovala ako riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu, zastupovala Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ, bola viceprezidentkou európskej organizácie Culture Action Europe, kde obhajovala záujmy európskeho kultúrneho sektora. Je prezidentkou slovenského Fóra kreatívneho priemyslu, členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance a prestížnej európskej siete filmových producentov Ateliers du Cinéma Européen (ACE).

V EP sa plánuje venovať najmä témam európskej identity a kultúry, politikám v oblasti inovácií, digitálneho trhu a priestoru a kultúrnym aspektom vonkajších vzťahov EÚ. Hovorí po anglicky a nemecky, dohovorí sa po rusky a francúzsky.

Sledujte Zoru:

Facebook | Instagram | Blog Denník N

5. Pavel Macko

Je trojhviezdičkovým generálom vo výslužbe, v SPOLU vedie programovú skupinu pre obranu a bezpečnosť. Počas vojenskej kariéry zastával významné funkcie doma aj v zahraničí, bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO. Riadil rozsiahle medzinárodné tímy vrátane operačného štábu pre celý Afganistan, velil zložke síl reakcie NATO (NRF) aj veliteľstvu NATO – výcvikovému centru JFTC. Zodpovedal za realizáciu novej logistickej koncepcie NATO pre NRF, výcvik spojeneckých veliteľov, štábov a poradenských tímov pre ISAF. Doma bol zástupca Náčelníka generálneho štábu, predtým zodpovedal za prípravu bojových skupín EÚ, výcvik OS SR a velil celoarmádnej logistike. Okrem Slovenska pôsobil aj v Nemecku, Holandsku, Poľsku, na Kapverdách a v Afganistane. Vyštudoval vojenskú akadémiu v Brne a Národnú univerzitu obrany v USA, je kandidátom technických vied. Hovorí po anglicky a rusky, dohovorí sa po poľsky a nemecky.

Sledujte Pavla:

Facebook | Instagram | Blog SME 

6. Martin Hojsík

Je členom predsedníctva Progresívneho Slovenska a environmentálnym expertom. Už 25 rokov sa venuje ochrane životného prostredia, zvierat a sociálnej spravodlivosti. Zmenil globálne politiky korporácií ako Nike, Adidas, H&M, Samsung, Apple alebo Dell, ako aj zákony na Slovensku, v Európskej Únii, ale napríklad aj v Číne. Environmentálnu agendu presadzoval v NR SR, Európskom parlamente, či na pôde OSN. Pred vstupom do politiky bol programovým riaditeľom a členom predstavenstva medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat FOUR PAWS International. Predtým viedol globálne kampane pre ActionAid International, Greenpeace International, ako aj národné kancelárie Greenpeace. V súčasnosti je konzultantom pre medzinárodné organizácie. Vyštudoval biológiu. Je ženatý, má syna a dcéru. Okrem angličtiny a nemčiny sa dohovorí aj po rusky.

Sledujte Martina:

Facebook | Instagram | Twitter | Blog SME

7. Michal Wiezik

Docent Wiezik je ekológom, vedcom a pedagógom na Katedre aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde osem rokov pôsobil na poste prodekana pre vedu. V SPOLU - občianskej demokracii spolupracuje na tvorbe programu pre zelenú krajinu. V roku 2018 pripravoval stratégiu pre ochranu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy. V súčasnosti sa podieľa na príprave konceptu prírodného turizmu na Slovensku. V európskom parlamente sa bude venovať najmä témam životného prostredia a ochrany prírody. Hovorí po anglicky a nemecky, dohovorí sa po poľsky, španielsky a rusky.

Sledujte Michala:

Facebook | Instagram | Blog SME

8. Ondrej Prostredník

Je angažovaným teológom, ktorý dlhodobo pracuje s ľuďmi v akademickej obci, v občianskej spoločnosti a v cirkevnom prostredí. Evanjelickú teológiu študoval v Bratislave, Lipsku a Philadelphii. V rokoch 1995-99 pôsobil vo Svetovom luteránskom zväze v Ženeve, kde sa venoval ľudskoprávnym témam. Neskôr viedol Ekumenickú radu cirkví v SR. Habilitoval sa ako docent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venuje biblickej etike. V publicistických textoch a verejných vystúpeniach obhajuje práva menšín, vyjadruje sa proti extrémizmu a zapája sa do medzináboženského dialógu. Pre verejnú podporu práv LGBT ľudí mu v roku 2017 cirkev zakázala učiť na univerzite. Spolu s rodinou žije v Pezinku. Hovorí po anglicky a nemecky.

Sledujte Ondreja:

Facebook | Instagram | Blog SME | Blog Denník N | Webstránka

9. Tomáš Dentico

Je partnerom advokátskej kancelárie s medzinárodnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave a zároveň poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto a členom SPOLU. Zároveň je dlhoročným aktívnym členom výkonnej rady najväčšej siete nezávislých advokátskych kancelárií v Európe - Association of European Lawyers. Počas svojej profesionálnej kariéry zodpovedal za riadenie pobočky advokátskej kancelárie v Bruseli, kde sa zameriaval na analýzu dopadov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na podnikateľské prostredie a investície. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, kde následne absolvoval postgraduálne štúdium diplomacie v Diplomatickej akadémii Karola Rybárika. Vo svojej agende sa venuje témam zdieľanej ekonomiky a digitalizácie a ďalším výzvam prebiehajúcej technologickej revolúcie. Hovorí po anglicky a taliansky.

Sledujte Tomáša:

Facebook | Instagram 

10. Lucia Kleštincová

V Bruseli pracuje priamo na presadzovaní opatrení na podporu konkurencieschopnosti našich podnikov vďaka moderným technológiám, vzdelávaniu, reforme štátnej správy a verejného obstarávania. Posledné dva roky koordinuje prípravy na odchod Veľkej Británie z vnútorného trhu EÚ. Aj kvôli tejto skúsenosti sa rozhodla kandidovať do EP. Vďaka skúsenostiam z európskych inštitúcií a inovačného sektora na Slovensku je pripravená ako europoslankyňa rovnocenne zastupovať naše záujmy na európskej úrovni. Jej vášňou je podpora žien v rozvoji ich talentov. Lucia je absolventkou štúdia verejných politík na London School of Economics, IT manažmentu na Solvay Business School, medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite, ale aj prestížneho programu Svetového ekonomického fóra pre mladých lídrov. Denne pracuje v anglickom, francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku.

Sledujte Luciu:

Facebook | Instagram | Twitter | WebstránkaBlog SME

11. Emília Mesarošová

Je opatrovateľkou zdravotne znevýhodnených seniorov v Rakúsku, pretože na východe Slovenska sa v tejto profesii nie je možné uživiť. Spolupracuje s neziskovými organizáciami v Košiciach, ako je denný stacionár Sv. Heleny alebo zariadením pre seniorov Laviena a je členkou SPOLU. V Európskom parlamente by sa chcela venovať pomoci ženám pracujúcim v zahraničí, téme mladých rodín a pomoci pre ľudí, ktorí sú dlhodobo odkázaní na pomoc iných. Vyštudovala učiteľstvo ekonomických predmetov a zdravotné záchranárstvo. Žije v Jastrabí pri Michalovciach a hovorí po nemecky a rusky.

 

Sledujte Emíliu:

Facebook

12. Michal Liptaj

Je bývalým slovenský prokurátorom. Neochota zo strany kompetentných k zavádzaniu pozitívnych zmien v slovenskom súdnictve ho priviedla k opusteniu prestížnej pozície prokurátora a k odhodlaniu hľadať si uplatnenie v zahraničí.  Pracoval ako právnik na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, kde pracoval prevažne na slovenských prípadoch. V súčasnosti pôsobí na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu, kde sa venuje právu, právnej lingvistike a komparatistike. Zároveň je poradcom vo veciach verejného obstarávania a členom komisií, ktoré majú na starosti výber uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o zamestnanie na Súdnom dvore. Vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a absolvoval študijný pobyt na Univerzite Roberta Schumana v Štrasburgu.

Sledujte Michala:

FacebookWebstránka

13. Dominik Hatiar

Ako 25-ročný sa môže Dominik stať najmladším slovenským europoslancom. Bude bojovať za lepšie životné podmienky pre mladých a silnejšiu európsku sociálnu politiku. Tieto ciele chce dosiahnuť vďaka bohatým skúsenostiam s aktivizmom a politikou v EÚ. Je absolventom gymnázia Juraja Hronca, Sheffieldskej univerzity a Sciences Po v Paríži. Bol aktivistom za ciele jadrového odzbrojovania, ktorým bola udelená Nobelova cena mieru v roku 2017. Pracoval ako analytik na samite skupiny G7 a absolvoval program mladých lídrov konferencie GLOBSEC a stáže na Stálej Misii SR pri OSN a u prezidenta Kisku. V Bruseli sa dnes venuje klimatickým a energetickým politkám. Má za sebou aj pol ročnú-stáž v kabinete podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu. Posledné dva roky zastupoval pri EÚ nórskeho energetického giganta Equinor a jeho divíziu nových technológií.

Sledujte Dominika:

Facebook | Instagram | Blog SME | Blog Pravda

14. Jozef Mihál

Je podpredsedom SPOLU – občianskej demokracie, poslancom NR SR a rešpektovaným expertom v oblasti daní, odvodov, pracovného a sociálneho práva. V rokoch 2010-2012 pôsobil ako podpredseda vlády Ivety Radičovej, a tiež ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyštudoval odbor informatika na MFF UK a už pätnásty rok sa venuje lektorskej činnosti a písaniu odborných publikácii. Jeho vášňou je futbal, angažuje sa v klube Inter Bratislava, a ako poslanec NR SR aktívne spolupracuje pri zavádzaní a zlepšovaní športovej legislatívy. V Európskom parlamente by sa chcel venovať oblasti práce. Do EP kandiduje zo 14. miesta preto, aby osobnou angažovanosťou v kampani pomohol získať koalícii PS a SPOLU čo najlepší výsledok.

Sledujte Jozefa:

Facebook | Instagram | Blog Denník N