Etická komisia | SPOLU — občianska demokracia

Etická komisia

Podľa článku XII. stanov strany SPOLU – Občianska demokraci je Etická komisia kontrolným orgánom strany. Zaujíma stanovisko k podnetom iných orgánov strany, fyzických osôb a právnických osôb, ak z podnetu vyplýva podozrenie, že člen strany sa dopustil porušenia Etického kódexu alebo iného vnútrostraníckeho dokumentu či všeobecne záväzného právneho predpisu.

Etická komisia preskúmava každý podnet, ktorý jej bol doručený a to spravidla do 30 dní. Konanie začína na základe podnetu alebo z vlastného rozhodnutia. Podnety s návrhom na začatie disciplinárneho konania je potrebné zaslať na mailovú adresu etickakomisia@stranaspolu.sk. Po prijatí podnetu tajomník Etickej komisie postúpi podnet predsedovi Etickej komisie, ktorý rozhodne o začatí disciplinárneho konania.

Na účely preskúmania podnetu predseda Etickej komisie zriadi ad hoc komisiu zloženú najmenej z troch členov. Člen jednotlivých ad hoc komisií vymenúva predseda Etickej komisie zo zoznamu kandidátov, ktorý bol schválený Predsedníctvom strany. Podrobnosti rozhodovania Etickej komisie upravuje disciplinárny poriadok.

Etický kódex

Etický kódex upravuje základné povinnosti a obmedzenia člena strany, zaväzuje člena strany pri výkone verejnej funkcie, upravuje podmienky prijatia darov a financovanie kampane, rieši otázky konfliktu záujmov či prejavy člena na sociálnych sieťach a na verejnosti.

Celé znenie etického kódexu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Kto má oznamovaciu povinnosť?

Oznamovaciu povinnosť v prípade porušenia povinností uvedených v Etickom kódexe, alebo v iných vnútrostraníckych dokumentoch a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má každý člen strany. V prípade, ak člen strany zistí, že iný člen strany porušuje svoje povinnosti, resp. koná v rozpore s Etickým kódexom alebo inými vnútrostraníckymi dokumentami či všeobecne záväznými právnymi predpismi podá podnet Etickej komisii. Na tento účel bola vytvorená emailová adresa etickakomisia@stranaspolu.sk. Etická komisia je povinná preskúmať každý podnet, ktorý jej bude zaslaný a to spravidla do 30 dní od doručenia podnetu.

Ako má vyzerať podnet pre Etickú komisiu?

Podnet zaslaný Etickej komisii musí obsahovať meno a priezvisko člena strany, proti ktorému je podnet mierený, skutok alebo konanie, ktorým malo dôjsť k porušeniu Etického kódexu alebo iného vnútrostraníckeho dokumentu či všeobecne záväzného právneho predpisu a všetky relevantné dôkazy, ktoré dokazujú a potvrdzujú konanie člena strany, ktoré je v rozpore s danými dokumentmi.

Rozhodnutie Etickej komisie

V prípade, ak predseda Etickej komisie dospeje na základe rozhodnutia ad hoc komisie k záveru, že došlo k porušeniu Etického kódexu alebo iného vnútrostraníckeho dokumentu či všeobecne záväzného právneho predpisu predloží návrh na rozhodnutie o disciplinárnom previnení Predsedníctvu spolu s návrhom na disciplinárne potrestanie. Predseda Etickej komisie môže navrhnúť buď písomné upozornenie, odvolanie z funkcií v strane a zákaz ich vykonávať po dobu dvoch rokov, alebo vylúčenie.

Členovia Etickej komisie

Na prvom zasadnutí novozvolenej Etickej komisie bol za predsedu Etickej komisie členmi Etickej komisie v tajnej voľbe zvolený. Na návrh predsedu Etickej komisie bola za podpredsedníčku Etickej komisie členmi Etickej komisie zvolená Angelika Hajníková. Funkciu tajomníka Etickej komisie vykonáva Roland Hogh.

Za členov Etickej komisie boli na Sneme strany SPOLU – občianska demokracia na 2 roky zvolení:

  • Juraj Dobšovič
  • Ján Glasnák
  • Michal Greško
  • Zuzana Magálová
  • Hedviga Markotánová
  • Peter Nitran
  • Pavol Strhák
Disciplinárny poriadok

Disciplinárny poriadok si môžete prečítať na tomto odkaze.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.